نامه ای که در صفحات تاریخ ماندگار می شود

درست یکی دو ساعت بعد از سخنان خامنه ای ، مهدی کروبی با شجاعت خود نامه ای را انتشار داد که مطمئنا این نامه در تاریخ ماندگار خواهد شد و اولین صدایی در داخل جمهوری اسلامی بود که بر علیه دیکتاتوری خامنه ای به گوش رسید . شیخ اصلاحات شاید با این نامه فردا هر اتفاقی برایش بیافتد ، در یک سانحه تصادف ، یا بیماری قلبی ، یا هر چیز دیگری ولی آنچه که در ایرانیان زنده کرد ، شجاعت و از خود گذشتگی بود . شیخ شاید در گذشته اشتباهات بسیاری داشته اما با این نامه اسمش در صفحات تاریخ ثبت خواهد شد و روزی فرزندان ما از ما خواهند پرسید که این چه شخص دلیری بود که در آن خفقان صدایش را به گوش حاکمان رسانید

بسمالله الرحمن الرحيم

اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
سلام عليكم
شما فقها و حقوقدانان گرامي در جايگاهي قرار گرفتهايد كه برآمده از مجاهدت ملت شريف ايران و ابتكار رهبر فقيد انقلاب و اجتهاد علما و روشنفكران منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسي است. نمايندگان ملت در اين مجلس به شرحي كه در مشروح مذاكرات آن آمده است – و برخي از ايشان در قيد حيات و از مراجع تقليد هستند – از اين حيث نظارت بر انتخابات را به شوراي نگهبان واگذار كردند كه نگران تكرار تجربه دخالت دربار و ساواك در انتخابات در رژيم گذشته بودند و گمان ميكردند با امكان تكرار تجربه ديكتاتوري در نهاد رياستجمهوري بايد نظارت بر انتخابات را به جمعي از فقها و حقوقدانان مستقل و بيطرف واگذار شود تا به نام دموكراسي، ديكتاتوري بهوجود نيايد. در سي سال گذشته هرگز اهميت اين نكته كليدي در تدوين و تفسير قانون اساسي تا اين حد مورد توجه قرار نگرفته بود كه امروز مورد توجه قرار گرفته است چراكه اكنون زمان انتخاب شوراي نگهبان است. متاسفانه به هر دليل انتخاباتي برگزار شده است كه در اثر كمدقتيها و سوءاستفادهها و باوجود فيلترهاي متعدد، اكثريت قاطعي از ملت ايران نسبت به نتيجه اعلام شده براي انتخابات معترض هستند و براي بطلان اين انتخابات دهها دليل دارند كه برخي از اين ادله از حد سند و مدرك (كه توسط نامزدهاي سهگانه به شوراي نگهبان ارائه شده) گذشته و به حد شياع رسيده است. سوءاستفاده برگزاركنندگان انتخابات از موقعيت خود در دولت، دخل و تصرف در راي صندوقها و وعده و وعيدهاي غيرقانوني و شبهقانوني، اتهامپراكني و پردهدري تنها پردههايي از اين اتهامات هستند كه تفصيل آنها در شكايت اينجانب به شوراي نگهبان آمده است. اگر شوراي نگهبان به سياق گذشته خود عمل كند كه به بهانه يك شام و ميهماني و يا دادن چند قلم جنس از سوي يك نامزد راهيابي به مجلس در يك حوزه انتخابيه كوچك يا دخالت يك فرماندار، انتخابات را باطل اعلام ميكرد اكنون با اين وعدههاي بزرگ و سوءاستفادههاي بزرگتر و توزيع پول از سوي مقامات بزرگتر اگر شوراي نگهبان كاري كمتر از ابطال كند در حقيقت مرتكب اشتباه بزرگي شده است.
قصد من تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان نيست. من به قانون عمل ميكنم و باوجود برخي باورها درباره عدم بيطرفي نهادهاي داوريكننده انتخابات هنوز اميدوارم شوراي نگهبان به وظيفه قانوني خود عمل كند و اين انتخابات را باطل اعلام كند.
اعضاي محترم شوراي نگهبان
اين نه خواست يك فرد كه خواست يك ملت است. كساني كه در روزهاي گذشته در اجتماعات ميليوني در خيابانهاي تهران و برخي شهرستانها حضور يافتند و با كمال نجابت و صداقت با سكوت فرياد خود را به گوش شما ميرسانند نه خس و خاشاك كه همان امت هميشه در صحنه هستند. چگونه است كه تا روز قبل از انتخابات به اين جمعيت افتخار ميشد و از اجتماع ملت به شور انتخاباتي ياد ميشد و اكنون يا به الفاظ زشت از آنان ياد ميشود يا به عوامل بيگانه نسبت داده ميشوند؟ حتما به ياد داريد كه محمدرضا پهلوي هم قيام مردم تبريز را در آستانه انقلاب اسلامي به توطئه بيگانگان نسبت ميداد و ميگفت اينان از خارج وارد ايران شدهاند. حتما به خاطر داريد كه محمدرضا پهلوي مخالفانش يعني ما و شما را ارتجاع سرخ و سياه ميناميد و BBC را عامل انقلاب اسلامي ايران ميخواند. من به عنوان فردي كه از سال 1341 به عنوان يكي از ياران امام خميني براي جمهوريت و اسلاميت و آزادي در راه انقلاب اسلامي زندان رفتهام و شكنجه شدهام هشدار ميدهم كه توهين به ملت آتش خشم آنان را شعلهور ميكند. آنان كه اين روزها در خيابانهاي تهران تجمع ميكنند اتفاقا عصاره ملتند و هيچ نيازي به نيروي خارجي ندارند و از اموال عمومي مانند اتوبوسهاي دولتي و تبليغات تلويزيوني هم براي تجمع بيبهرهاند و هيچ حزب و گروهي هم توان گردآوري اين همه جمعيت را ندارد. اين مردم نه خواستار تغيير نظام هستند و نه اجازه هر نوع آشوبي را ميدهند. من خود در ميان جمعيت شاهد بودم چگونه نظم خودجوش اين ملت اجازه سر دادن هيچ شعاري را نميداد و با خشونتطلبان مرزبندي داشت. اينان تنها يك خواسته دارند و آن ابطال انتخابات رياستجمهوري 22 خرداد 88 و برگزاري يك انتخابات سالم و آزاد بدون سوءاستفاده از امكانات دولتي است. اين انتخابات زير نظر همين نهادهاي فعلي برگزار خواهد شد و در آن هيچ چيزي جز يك رئيسجمهور تعيين نخواهد شد و معناي آن نيز هيچ چيزي جز تمكين نظام به راي ملت نخواهد بود.
اعضاي محترم شوراي نگهبان
شما مهمترين ظرفيت قانوني در اصلاح اين وضع هستيد كه ميتوانيد با كمترين هزينه، خواست ملت را برآورده سازيد. مبادا با نااميدي ملت از شوراي نگهبان آن نگراني تاريخي امام خميني محقق شود كه فرموده بود: مبادا روزي ملت عليه شوراي نگهبان به خيابانها بريزند.
اعضاي محترم شوراي نگهبان
متاسفانه تخلفات اين دولت در برگزاري انتخابات 22 خرداد 88 در اين روز نهتنها تمام نشد بلكه پس از آن با وجود جو التهاب و اعتراض در جامعه بر روي آتش خشم ملت نفت ريختند. مردم را خس و خاشاك خواندند، با چماق و قمه به اجتماعات مسالمتآميز و آرام آنان حمله كردند، با مهندسي آشوبها آنها را به نام ملت نوشتند، به كوي دانشگاه حمله كردند، به شكل لباسشخصيها وارد خانههاي مردم شدند، اعتراض ملت به دولت را اعتراض به نظام خواندند و در پناه سانسور رسانهها و محدوديت سايتها و قطع موبايلها و پيامكها و ايجاد جو رعب و وحشت به بازداشت گسترده نخبگان و روشنفكران پرداختند تا جايي كه فردي كه نيازمند مراقبتهاي مستمر پزشكي است و جانش در خطر است را بازداشت كردند يا پيرمرد هفتادوچندسالهاي را از بيمارستان به زندان بردند يا فرزند شهدا و جانبازان را بازداشت كردند و در ميدان آزادي هم افرادي را كشتند و هم با گرفتن زير تابوت اين شهدا از آن براي خاموشي ملت استفاده كردند و اين همه در حق ملتي است كه در تجمعات هفته گذشته خود با تكبير و صلوات و سكوت اعتراض خود را اعلام كردهاند. اگر شما بخواهيد به عدالت رفتار كنيد همين رفتارهاي هفته گذشته دولت خود در ابطال انتخابات مهمترين سند است. دولتي كه برپايه انتخابات مشروع به قدرت برسد به اين جو رعب و وحشت چه نيازي دارد؟
اعضاي محترم شوراي نگهبان
با راي عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزاري انتخابات مجدد اراده ملت را بپذيريد و بقاي نظام را تضمين كنيد كه اين به عدالت نزديكتر است.

مهدي كروبي
29 خرداد 88

Advertisements

54 پاسخ to “نامه ای که در صفحات تاریخ ماندگار می شود”

 1. ensan Says:

  tashakore maraa bepazirid
  yek iraani

 2. aref Says:

  شیخ دستتون درد نکنه نشان دادید که خستگی ناپدیر هستید

 3. nasrin Says:

  صبح سحر نزديك است_از جناب كروبى كه شرافت و صداقت خودشونو دارن به مردم نشان ميدن ممنونيم
  ما ميدانيم كه ايشان هم در گذشته خطاهائى داشته اند، امَا اين حضورشان و همبستگى شان ميتواند مصداق زيباى ( صد بار اگر توبه شكستى بازآى) باشد, دَمش گرم

 4. سيد Says:

  زنده باد شير مردان و زنان ايران زمين.
  مردم بايستي آماده دفاع از خود باشند و الا با کشتار وسيع مردم را سرکوب خواهند کرد

 5. moslem Says:

  be marajeh rojo kardam pasokhi nayaftam az eslam khod bargashtam

 6. farukh fasihzadeh Says:

  sad afarin be to mard bosorg hagha name khod ra dar tarikh be niki gosashti

 7. g Says:

  زنده باد کروبی فقط خدا کمک کنه تا مردم نجات پیدا کنند

 8. ALI Says:

  دلیر و شجاع

 9. azadiran Says:

  damet garm sheikh, ma piroozim !!piroozim !azadaria az paris

 10. رامین Says:

  این یک کلام «منطقی» است و «منطق» گمشده سردمداران امروز نظام است.
  پس نرود میخ آهنین در سنگ و تنها راه شکستن و خرد کردن این سنگ خاراست.

 11. عباس Says:

  جنگ جنگ تا پیروزی
  http://yamobile.blogspot.googlepages.com/attack.html
  لطفا برای همه بفرستین 🙂

 12. يك درخواست Says:

  آقا من نميتونم تو بالاترين مطلب بزارم. يه لطفي كنيد اين خبرو كار كنيد. بچه هايي كه توي بلاگفا وبلاگ دارن و از ميرحسين حمايت كردن و به همين دليل وبلاگشون فيلتر شده براي رفع فيلتر بايد عنوان وبلاگشون رو عوض كنن. اين سيستم فيلترينگ خودكار بلاگفاست كه چند ساله تو وقايع سياسي اينجوري عمل ميكنه. كافيه عنوان وبلاگ رو عوض كنن تا به طور خودكار رفع فيلتر بشه وبلاگشون. احتمالا اين سري عنوانهاي كروبي و ميرحسين و سبز رو فيلتر كرده .مرسي.

 13. Chang Says:

  Damat Garm Alhag ke lori

 14. ضیاَ Says:

  درود بر شاگرد واقعی امام

 15. پیمان Says:

  doroooooood , doroooooood bar in shojaa’at , boghze chand rooze’am be ashke shogh tabdil shod , dar in miyaan ke az har soo tohini o doroghi be goosh miresad shenidane in sedaaye roshan , omid ra dar man zende negah dasht . dorood bar molanaye zamaan ke ba doori az ta’assobate sakhte khish be haghighat resid . dorood bar oo va shamse daroonash .

 16. amir Says:

  کروبی کلام حق را باز هم تکرار کرد تا نگویند که نشنیدیم و نمیدانستیم، کجایند آن نسل اول انقلاب که یک ندای حق طلبی مظلوم مو بر تنشان راست میکرد و یک «به ‌ای ذنب قتلت» موجب سر به بیابان گذاشتنشان میشد. مدعیان پیروی آن کسی‌ که آرزوی مرگ میکرد از شنیدن خبر ظلم به زنی‌ یهودی را چه شده است که دلهایشان زیر لایه چربی‌ دنیا طلبی قطور شده و گوش‌هایشان سنگین شده؟

 17. amir irani nejad Says:

  nasremenallah wa fathhan gharib
  khoda negahdar

 18. Team Says:

  از این بهتر نمیشه!

 19. راستین Says:

  هموطن ، سرباز وطن درود
  سپاس مطلب شما موفق و پیروز باشید

 20. sen_sez Says:

  mashalla be karuni.rasti yahoo masenger o sms faal shodan khabar bedin pls

 21. farhadsaba Says:

  khasste mardom cheeze ziadi nisst faghat migooyand, mizaan raie mellat asst,,

 22. kaveh Says:

  Dorood bar Karoobi aziz,

  zende bad azadi

 23. مسعود Says:

  درود بر تو شیخ

 24. arash Says:

  اين نه خواست يك فرد كه خواست يك ملت است.
  دولتي كه برپايه انتخابات مشروع به قدرت برسد به اين جو رعب و وحشت چه نيازي دارد؟
  dorood bar shraf v shojaatat ay shaykh daana karoubi delir…ay abaar mard shojaaaaaa.

 25. اقدس سادات Says:

  آیا بجا نیست که فکر کنیم تنها دلیل وصل شدن SMS از امشب این باشد که از قردا بصورت گسترده با SMS شایعات به خورد مردم داده شود؟؟
  من پیشنهاد می کنم اطلاع رسانی کنید که فردا مردم به هر SMS اعتماد نکنند….

 26. نمك Says:

  حرف بزرگ باید از دهانی بزرگ در آید
  نه کسی که جمع کل آرائش به قدر یک تجمع خیابانی تهران هم نیست
  نه کسی که رئیس ستاد تبلیغاتی‌اش به نامزد دیگری رای می‌دهد
  نه کسی که هنوز جواب سیصد میلیارد جزایری را نداده
  کروبی اگر قابلیت داشت بعد از دوازده سال نوکری ، اربابش خاتمی این‌طور او را ترد نمی‌کرد …
  این قبیل نوشته‌ها کف روی آب است
  بگویید با بزرگ‌ترشان مشرف شوند
  مرد باش و تایید کن کامنتم را آقای آزادی بیان
  همین!

 27. ashkan Says:

  من به شما افتخار می کنم جناب کروبی
  میر حسین موسوی با اینکه ظاهرا رای نخست را کسب کرده، ولی تا حالا همچین نامه ای ننوشته
  از جسارت و پایبندی شما به عهدتون با مردم کمال تشکر رو دارم

 28. احمد مرادي Says:

  آفرين بر اين دلير مرد ايران زمين . زنده باد

 29. ایمان Says:

  در تاریکی چراغی خواهیم افروخت و روشنایی را پذیرا خواهیم بود
  و در سرزمین اندیشه و عشق بر فراز قله های دانایی و مهر سرود زندگی خواهیم سرود.

 30. علی Says:

  پیروزی نزدیک است.
  خس و خاشاک تویی پست تر از خاک تویی مالک این خاک منم

  درود بر کروبی

 31. من Says:

  حاج آقا دست مريزادد .

 32. محمد Says:

  من که چشمم آب نمی خورد این شورا کاری بر خلاف خواست رهبری انجام دهد.به هر حال همه دولتهای بعدی تندروهای افراطی راستی خواهند بود و مردم هم کاری نمی توانند انجام دهند.
  به امید یاری حضرت حق!

 33. آس Says:

  دعوا در این مناظره ها سر این بوده که
  کی کمتر دزدیده و کی بیشتر

 34. افشین Says:

  آقیا کروبی می داند که مردم خواسته هاشان فرای فقط انتخابات رفته است اما مردم هوشمندند و به آدمکشهای اسلامی رژیم نمی خواهند بهانه بدهند باید از کروبی پرسیس اگر مردم فرای تصورات شما بروند تا کجا همراهشان خواهی بود

  درود بر ماردم آزاده خوان ایران

 35. ghazaaal Says:

  baba dastet dard nakoneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee:O!!!!!!!!!!!

 36. سرباز امام زمان Says:

  پاسخ به جناب نمک!!!
  انسان جایز الخطاست و همه به اشتباهات جناب شیخ اذعان داشته اند.
  شمایید که جامه ی معصومیت به تن شیوخ خود می پوشید حتی در آن هنگام که معصوم واقعی نیز بیاید با استناد به معصومین دروغین خود او را انکار خواهید کرد. وای بر شما!الحق والانصاف که منتهای ادعای ایمان و انصافید!!!

 37. س.ص. Says:

  کروبی در شمارش صحیح انتخابات، نفر دوم بعد از موسوی و دارای 13 میلیون رای شد. آقای با نمک به نتیجه انتخابات تقلبی استناد می کنی؟ اتفاقاً اون رئیس خائن دولت بود که تو این دور انتخابات (تو شمارش صحیح آرا) موفق شد فقط کمتر از 5 میلیون رای بیاره!!

  • شهروز Says:

   به خاطر سمتي كه روز راي گيري داشتم به شعله هاي زيادي سركشي كردم كروبي در هر صندوق 1 الي 8 راي داشت حتي در يكي از شعبه ها به كسي كه تنها راي كروبي بدست اون پيدا شد به شوخي يه شكلات جايزه داده شد

   چطور انتظار داري مردم به كسي كه به داشتن زندان خصوصي و قبول رشوه از جزايري اعتراف
   كرد و فرق دولت عربي و خليج عربي را علارغم اينكه مثلا روحانيه و عربي خونده تشخيص نميده و فرداي روز مناظره با رئيس جمهور از روي متن هم غلط ميخونه بيشتر از اين راي بدن ؟

   وقتي مردم 4 سال پيش كه احمدي رو نميشناختن به شخص سرشناسي مثل هاشمي ترجيح دادن با اينكه نفوز هاشمي خيلي بيشتر بود چرا حالا كه همه ميشناسنش بهش راي ندن ؟

 38. كاوه Says:

  آقاي كروبي دستتون درد نكنه اما رفته رفته و با عكس العمل هايي كه نسبت به اجتماعات صورت گرفته اعتراض مردم از دولت تبديل به اعتراض به نظام جمهوري اسلامي شده و آتش خشم مردم بيشتر شعله ور ميشود .

 39. merman Says:

  برادر شهیدم برای رفتند نمیگریم
  میروم میروم و میمیرم

 40. mohsen 11 Says:

  dorood bar sheikhe eslahat .shojaate shoma zabanzade khas o aame .defaaee shoma az namayandegane majles dar zamane reyasatetan ghovahe in edeaast.hamishe sabz o pirooz bashid.hameye iran poshtibane shoma hastand.

 41. Raam Says:

  مینگم میمیرم رایمو پس میگیر

 42. قاتل چلاق Says:

  بابا دمت گرم.اگه لازم باشه اسلحه هم بيرون مياد. ديگه تحمل ديكتاتور برا ملت ايران ننگه. علي چلاق، آقاي انترنژاد دمتونو رو كولتون بذاريد و بريد پيش سيدحسن نصراله گاوميش. كه فكر نكنم اون هم كاهي تو آخورتان بريزه

 43. آریو Says:

  به نظر میاد کروبی لب گور عاقل شده. حیف که مصباح یزدی هنوز خیلی کار داره.

 44. Hassan Says:

  جناب آقای کروبی،

  من به شجاعت شما افتخار می کنم. اما آیا مشکل آن مملکت تنها داشتن یک رئیس جمهور مردمی است؟ آیارئیس جمهور مردمی اسبق پس از یک دوره در مجلس عنوان نکردند که «نگذاشتند کار کنیم» و مجددا» با پشتوانه عظیم مردمی یک دوره دیگر نیز به همان منوال گذشت!؟ آیا خاطرتان نیست که رئیس مجلس اسبق در انتهای دوره ریاستشان گفتند که افتخار این مجلس این بود که فرمایشات رهبر را اجرا کرد!؟ آیا بزرگترین رجل سیاسی مملکت، در این دوران شکایتش را بجای بردن به قوه قضائیه به رهبر نبرد؟! قوای سه گانه کشور به واقع توسط چه کسی هدایت می شود؟ آیا خبرگان رهبری در این موقعیت حساس، جرائت اظهار نظر را دارد!؟ چه کسانی قبل از تایید شورای نگهبان به ریاست جمهور جدید تبریک گفتند و این چه پیامی دارد؟ آیا مسئولین فعلی و اسبق در بزرگ کردن افراد و زمینه سازی در ایجاد شرایط تحکمی اخیر نقشی نداشتند؟

  جناب آقای کروبی،از ماست که بر ماست،

  اما برای یکبار هم که شده سعی کنید ریشه ای مشکلات را بررسی و حل کنید.

  به امید سربلندی ایران

 45. عمو جغد شاخدار( البته بعد از شمارش آرا) Says:

  تو يه مرد واقعي هستي
  آخه اين جوجه بسيجي هاي مخ شستشو داده شده امثال نمك و…فكر مي كنند كه اگه يكي اسم رهبر يا ولي فقيه روش گذاشتند هر جنايتي خواست ميتونه بكنه !!!
  آزادي بيان يعني همين
  البته به زبان اين جور آدما اگه تملقشونو كني با اين آزادي بيان منافات نداره ولي خدا نكنه يكي فقط يكي پيدا شه حرفي بزنه كه با مزاق آقايون خوش نياد
  فردا تروريست ميشه – معاند نظام ميشه – مرتد ميشه – كا فر و مشرك و جيره خوار انگليس و آمريكا ميشه و غيره
  خدا رو شكر معني آزادي بيانم فهميديم
  يك نمونه بارزش صدا و سيما و ….

 46. مازیار Says:

  ممنون از اینکه مخلصانه قدم در راهی گذاشتی که داریوش ها گذاشته اند و ضحاکها انرا ادامه دادند واکنون به دست شما و ما … و من و تو و ….همه ازاد اندیشان افتاده است

 47. فرهود Says:

  به این میگن با خایه
  وجدانا آقایی شیخ مهدی کروبی
  آقا هرچی که تو این مملکت خوردی حلالت
  حداقل من سهم خودمو میبخشم و میدونم که دوستان هم همین نظر رو دارن .
  مهم امروز و فرداست .
  کارنامه امروزتان سیاهی های گذشته را پاک میکند.

 48. Top Posts « WordPress.com Says:

  […] نامه ای که در صفحات تاریخ ماندگار می شود درست یکی دو ساعت بعد از سخنان خامنه ای ، مهدی کروبی با شجاعت خود […] […]

 49. مریم Says:

  سلام
  مردم ما شاه رو بیرون نکردن که یه روانی هی چرت بگه

 50. مریم Says:

  نمی دونم چی بگم

 51. MORTEZA Says:

  مصداق اين «شيخ اصلاحات» در شعر حافظ به زيبايي بيان شده است و آن را به بهترين وجه توصيف مي كند كه مي گويد:

  واعظان كين جلوه در محراب و منبر مي كنند چون به خلوت مي روند آن كار ديگر مي كنند

  شيخ اصلاحات اين بار از در آزادي خواهي در آمده تا منافع خود را در سايه شعار آزادي براي مردم تامين كنه ، به هر حال همان بهتر كه راي نياورد .اين فرد در مناظره نتوانست موفق عمل كنه چه طور مي خواد حق ملت رو در مجامع بين المللي بگيره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 52. نيما Says:

  شيخ حرمسرا (شيخ اصلاحات ) به منظور حمايت از اين جنبش سبز اعلام كرده از كساني كه قصد صيغه كردن خانواده كشته شدگان اين حوادث را دارند بسختي انتقام خواهد گرفت و خود شخصا همچون دوراني كه مسئول بنياد شهيد بوده همه را صيغه خواهد نمود احسنت به اين همه انر‍ژي از امام نامه داشته تمام رشوه هاي شرعي مردم را قبول و صرف امور خيريه نمايد و بسيار باهوش و داراي معلومات زيادي در زبان عربي ميباشد همانطور در روز مناظره مشاهده كرد يد فرق خايج عربي و دولت عربي را تشخيص داد !!!!
  همچنين چنانچه ارا ء را بصورت نزولي به صعودي مرتب كنيم وي برنده قطعي انتخابات خواهد بود كاشناسان معتقد چنانچه وي مبلغ پيشنهادي خود براي هر راي (70هزار تومان ) را رند به 100 هزار تومان ميكرد حتما راي مي اورد البته ايرادي ندارد جوان است و جوياي نام 72 سال سني نيست تازه اوله كاره ايشالا چهار سال ديگه با يه رنگ ديگه مثلا فيروزه اي############

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: