اعتصاب سراسری در کردستان

فردا روز اعتصاب سراسری در کردستان است . بیانیه های کومله و حزب دموکرات کردستان را در زیر ببینید ، ضمن آنکه بیانیه پژاک بدلیل طولانی بودن آورده نشده است :

مرداد سالروز صدور فرمان حمله خمینی به کردستان است. 30 سال پیش در چنین روزی رژیم جمهوری اسلامی در حالی که هنوز بيش از چند ماه از عمرش نمی گذشت، همه امکاناتی را که از رژیم شاه به ارث برده بود و طی این مدت کوتاه توانسته بود آنها را بازسازیی کند، برای سرکوب مردمی که در کردستان از دستاوردهای انقلاب خود دفاع میکردند به کار گرفت.
کردستان در شرایطی مورد هجوم رژیم اسلامی قرار گرفت که یک دوره چند ماهه آزادی از یوغ دیکتاتوری رژیم پهلوی را تجربه می کرد. احزاب سیاسی آزادانه فعالیت می کردند، سازمان های مدنی کم کم شکل می گرفتند، در پاره ای از شهرها شوراهای برخاسته از مبارزات توده ای زمام امور مردم را در دست داشتند، ارتکاب جرم و جنایت در مقایسه با همه حیات این جامعه به حداقل خود رسیده بود. فرهنگ و اخلاقیات پیشرو ریشه دوانده بودند و آگاهی و شعور سیاسی عمومی به سرعت ارتقا یافته بود، ابتکارات توده ای برای التیام آسیب های اجتماعی و زخم هایی که حکومت پهلوی بر پیکر این جامعه وارد کرده بود، به کار افتاده بودند. انسان دوستی و شور و شوق انقلابی در سرتاسر این جامعه موج می زد.
اما در عین حال نگرانی از مخاطراتی که در کردستان و در سطح سراسری در شرف تکوین بودند کم کم پیدا میشد. رژیم تازه به قدرت رسیده در همان روزهای نخست پس از قیام 22 بهمن، چشمه هایی از نیات واقعی خود را به مردم نشان داده بود. نخستین بهار آزادی مردم را در شهر سنندج به خون کشیده بود، توطئه چینی، تهدید و خط و نشان کشیدن های پی درپی، تقویت عناصر مرتجع و پشتیبانی از پس مانده های ارتجاع فئودالی، نا امن کردن محیط شهرها از طریق استقرار کمیته های مسلح وابسته به رژیم، همه اینها بوی خطری را که در راه بود به مشام مردم کردستان رسانده بودند.
در آنروزها کومه له علیرغم سنگ اندازیهایی که در درون جامعه کردستان صورت میگرفت می کوشید مردم را نسبت به مخاطراتی که در پيش بود آگاه کند و ملزومات مقاومت در برابر تهاجمی را که در راه بود فراهم سازد. هر اندازه ارتجاع اسلامی در ساير نقاط ایران موقعیت خود را تحکیم می کرد، خطر تهاجم به کردستان نیز نزدیکتر میشد و سیاهی ارتجاع می رفت تا همه ایران را بپوشاند. در واقع این خطر از چند ماه قبل از سقوط شاه نیز از همان هنگام که شعار»حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله»، دم گرفته شد، احساس میشد، صدای پای یک استبداد سیاه مذهبی در همان روزها نیز به گوش می رسید.
بدین ترتیب حمله رژیم به کردستان در 28 مرداد 1358 یک رویداد ابتدا به ساکن نبود، بخشی از تدارک خمینی و همفکرانش برای به شکست کشاندن انقلاب ایران و وادار کردن مردم بپاخاسته به تمکین در برابر یک رژیم اسلامی بود. به همین منظور بود که ماشین جدید سرکوب به سرعت بازسازی شد، نه فقط نیروهای سیاسی بلکه کل موجودیت جنبش های اجتماعی هدف قرار گرفتند. با استقبال از جنگ ایران و عراق نه تنها فضای جامعه ایران را میلیتاریزه نمودند و شوراهای کارگری را به تعطیلي کشاندند، بلکه کارخانجات را یکسره تعطیل و کارگران را به جبهه های جنگ اعزام نمودند، نه فقط دفاتر گروه های سیاسی را از دانشگاه برچیدند، بلکه کل دانشگاه را به تعطیلي کشاندند، کارگران معترض و بیکار را در بندر انزلی و اصفهان و تهران به گلوله بستند، به خوزستان و ترکمن صحرا حمله کردند، زنان را در درون چادرهای سیاهشان، تحقیر شده و بی حقوق در کنج منازل به اسارت گرفتند. حمله به کردستان در 28 مرداد بخشی از یک طرح سراسری برای بازپس گرفتن همه دست آوردهای انقلاب ایران و سرکوب مردمی بود که برای رهایی از استبداد پهلوی و برای برخوردداری از یک زندگی شایسته انسان به پا خاسته بودند.
حکومت مذهبی در معنی واقعی خود سلب اراده از انسان است و به همین دلیل رژیم اسلامی از اساس با آزادی انسان بیگانه بود. خمینی با اتکا به تقیه (بمعنی مجاز بودن دروغگوئی، در مذهب شیعه)، به فرصتی احتیاج داشت تا پایه های نظامی اسلامی خود را مستقر کند ، اما وجود فضای آزاد چنین امکانی را به وی نمیداد. تا زمانیکه نسیم این آزادی در هر کجای ایران می وزید وی خواب راحت به چشمانش نمی رفت. از نظر او آزادی زهری بود که در پیکر رژیم اسلامی تزریق میشد. او تنها برای حل و فصل دعواهای درونی بین خودی ها و جانشینانش بود که به آنها توصیه میکرد به میزان رای مردم مراجعه کنند.
مقاومت های پراکنده و سازمان نیافته در برابر یورش ارتجاع در همه جا شکل گرفت و رژیم هیچ سنگری را نتوانست به آسانی فتح کند. این مقاومت در کردستان اما، جانانه تر بود و سر جمهوری اسلامی در اینجا به سنگ خورد، این مقاومت صدای انقلاب ایران بود که از کردستان برخاسته بود و به گوش همه مردم ایران و جهان می رسید و در مدت کمتر از 3 ماه خمینی را به پای میز مذاکره کشاند، تا این بار با توسل به حیله گری و کسب فرصت بلکه این جنبش را نیز خاموش سازد .این مذاکرات همانطوریکه انتظار میرفت بدلیل خود داری رژیم از برسمیت شناختن هیچ بخشی از حقوق اولیه مردم کردستان شکست خورد و چند ماه بعد باردیگر یورش نظامی به کردستان از سر گرفته شد.
در این 30 سال راه سخت و دشواری پیموده شد، اما مردم کردستان از این » بوته آزمایش» سربلند بیرون آمدند. افت و خیزهای فراوانی به حرکت عادلانه و آزادی خواهانه این مردم تحمیل شد، اما «زمین زیر پای رژیم در کردستان همیشه داغ بود»، انقلاب ایران به شکست کشیده شد، اما جنبش انقلابی در کردستان در اشکال مختلف به حیات خود ادامه داد. بدون شک 30 سال گذشته سالهای سختی بودند که به مردم کردستان گذشتند، اما نه سخت تر از شرایطي که اگر تمکین می کردند بر سرشان می آمد.
امروز در شرایطی یاد 30 امین سال آغاز این مقاومت پرشکوه را گرامی میداریم که رژیم جمهوری اسلامی در مخمصه مرگباری گرفتار آمده است، مقاومت در برابر رژیم اسلامی در ایران همه گیر شده است. همین مقاومت دار و دسته های حاکم بر مقدرات مردم را به جان هم انداخته است. بسیاری از آنهایی که روزگاری فرمان می دادند «تا غائله کردستان را نخوابانده اید پوتین ها را از پا در نیاورید» و یا «منتظر دستور امام بودند تا آنها نیز مجاهداتهای خود را در سرکوب این مردم آزاده به نمایش بگذارند» و یا «برای سلامتی امام دعا می کردند»، و فریاد در می آوردند «سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید»، بسیاری از سازمان دهندگان اوليه سازمان های مخوف اطلاعاتی و امنیتی، سران بنیان گذار سپاه پاسداران که دستشان تا آرنج به خون مردم کردستان و دیگر نقاط ایران آغشته بود، اکنون همه اینها که در آن روزها شمشیر دشمن را حدادی می کردند و درخت استبداد مذهبی را آبیاری می نمودند، خود به قربانیان این رژیم تبدیل شده اند و مردم کردستان به پایداری و مقاومت 30 ساله خود افتخار میکنند.
مردم کردستان که پرچمداران مقاومت در برابر رژیم اسلامی بودند، در روز تاریخی 28 مرداد که نماد همبستگی و مقاومت است به ماتم نمی نشینند، آنها می دانند که خون جانباختگانشان در این راه به هدر نرفته است، آنها با گردن افراشته، با افتخار به مقاومتی که امروز در سراسر ایران گسترده است، با امید به آینده روشن، راهی را که در پیش گرفته بودند، ادامه خواهند داد.
امروز هشیاری سیاسی عمیقی در کردستان شکل گرفته است. کارگران کردستان فعالانه در جنبشهای سیاسی و اجتماعی دخیل هستند و نقش پیشرو خود را ایفا میکنند، زنان با غرور از مقاومت خود در برابر ارتجاع حاکم در همه سنگر ها سخن میگویند. شعارها و مطالباتی که کمونیستها در این جامعه مطرح کردند اکنون ابعاد توده گیر یافته اند و به نیروی مادی پرتوانی تبدیل شده اند که سرمایه آینده روشن این جامعه است. اینها همه از ثمرات شرکت فعالانه مردم کردستان در مبارزان سراسری برای سرنگونی رژیم شاه و از نتایج مقاومتی است که از روز 28 مرداد سال 1358 در مقابل تهاجم رژیم جمهوری اسلامی شکل گرفت.
این روز تاریخی را گرامی میداریم . به همه انسانهای وارسته ای که در این راه جانباختند درود می فرستیم و خانوادههای مقاوم و سربلند آنها را می ستائیم.

کمیته مرکزی کومه له
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
26 مرداد 1388شمسی

———————————————-

سی‌ سال پیش، روز28مرداد، رژیم تازه‌ بقدرت رسیده‌ ایران، در پی‌ فتوای‌ خمینی‌، یورش همه‌ جانبه‌ای‌ را علیه‌ كردستان آ‌غاز كرد‌و جنگ ناروایی‌ را علیه‌ مردم مردم حق طلب كردستان اعلام نمود. همزمان با یورش به‌ كردستان، حمله‌ به‌ دستاوردهای‌ قیام57، بویژه‌ حمله‌ به‌ مطبوعات در تهران‌و دیگر بخشهای‌ ایران نیز آ‌غاز شد. خلق كردکه در بدو به‌ سركار آمدن رژیم جدید خواستار حل سیاسی‌‌و مسالت آ‌میزمساله كرد بود، تمام هم ‌‌و توان خود را بكار بسته‌ بود، تااز طریق دیالوگ ‌و مبارزه‌ مدنی‌ و سیاسی‌ از حقوق خود دفاع نماید، در پی‌ صدور این فتوا، در مقابل یك دو راهی‌ سخت‌و تصمیم تاریخی‌ قرار گرفته‌ بود: تسليم شدن یا مقاومت در مقابل یك جنگ تحمیلی‌‌و ناخواسته ‌و نابرابر؟
خلق كرد و نیروهای‌ سیاسی‌ كردستان علیرغم عدم امكانات ‌و آمادگی‌، یكصدا ‌و یكپارچه‌، راه‌ دفاع از حقوق ملی‌ ‌و انسانی‌ خود را برگزیدند. بدین ترتیب ‌و در پی‌ این تصمیم، خواست ‌و اراده‌ تاریخی‌ مردم كردستان برای‌ آ‌زادی‌ چنان وحدت سراسری‌ای‌ را وارد صحنه‌ سیاسی‌ كردستان ساخت كه‌ سی‌ سال سركوب، قتل عام، كشتار‌و غارت‌و چپاول از سوی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران نه‌ تنها نتوانسته‌است اراده‌ این خلق را در هم بشكند، بلكه‌ به‌ این خلق افتخار, غرور‌و سرفرازی‌ بخشیده‌و روز28مرداد را در ایستادگی‌‌و مقاومت به‌ یك روز ملی‌‌و تاریخی‌ بدل ساخت است.
اكنون پس از سه‌ دهه‌ یورش ‌و حمله‌ نظامی‌، اعدام دستجمعی‌ مبارزان‌و جوانان این خلق‎، قتل عام‌و ویرانكردن روستاهای‌ كردستان، تبدیل خیابانها‌و كوچه‌های‌ شهرها به‌ پادگان نیروهای‌ اشغالگر‌و توپباران‌و بمباران محل سكونت،مزارع و مراتع مردم، كشتار‌و ترور فعالان‌و رهبران سیاسی‌، گسترش ابعاد جرم‌و جنایت‌و جنگ به‌ همه‌ شهرها‌و روستاها‌و حتی‌ منازل كردستان به‌ سیاست هميشگی‌‌و ثابت این رژیم تبدیل شده‌است. اما امروز خلق كرد با اتكا به‌ تجربه‌30 سال مبارزه‌‌و ایستادگی‌, هشیارتر از گذشته، مبارزه‌ خویش را به‌ شیوه‌های‌ گوناگون در گستره‌ كردستان توسعه‌ بخشیده‌‌و همبستگی‌‌ فزونتر خلقهای‌ ایران‌و جهان را بسوی‌ خود جلب نموده‌است‌و جمهوری‌ اسلامی‌ نیز ضدیت بیشتر مردم ایران ‌و انزاوای‌ بی‌ نظیر جهانی‌ ‌و بی‌ سروسامانی‌‌و اختلافات داخلی‌ را از آ‌ن خود ساخته‌است.
پس از گذشت‌ سی‌ سال از این روز تاریخی‌، جا دارد تمامی‌ مبارزان كردستان، هم به‌ منظور آ‌شناساختن نسل جدید از این موضع تاریخی‌ وقت‌و هم برای‌ گسترش ‌و تقویت اتحاد‌و همبستگی‌ در میان صفوف‌و سنگرهای‌ مبارزه‌‌و مقاومت قاطعانه‌ مردم كردستان، این روز را به‌ عنوان روز ایستادگی‌، دفاع و همبستگی‌ مردم كردستان بشناسند. لازم است ضمن تجلیل از شهدای‌ كردستان‌و پیشاهنگی‌ آ‌نها در مبارزه‌ علیه‌ رژیم دیكتاتور‌و ‌واپسگرای‌ ایران ، همبستگی‌ جنبش آ‌زایخواهانه‌‌و كردستان با جنبش آ‌زادیخوانه‌ سراسری‌ را در شرایط فعلی‌ كه‌ مردم بپاخاسته‌ از چنگ ستم ‌و دیكتاتوری‌‌و محرومیت از حقوق خویش به‌ خیابانها آ‌مده‌ ‌و به‌ شیوه‌ای‌ ددمنشانه‌ هدف سركوب قرار می‌ گیرند، مجددا به‌ نمایش بگذارند. مبارزه‌ حق طلبانه‌ مردم كردستان در سالروز28 مرداد باید با نیرو‌و توان تازه‌تری‌ به‌ مقابله‌ با دیكتاتوری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ برخیزد‌و از چنین شرایطی‌ كه‌ به‌ زیان رژیم حاكم‌و بسود جنبش آ‌زادیخواهانه‌ ایجاد گشته‌ است به‌ منظورشناساندن‌و تاكید بیشتر بر خواستها خلق كرد در سطح ایران‌و جهان بهره‌ گیرد.
در سى‌ امین سالروز28 مرداد‌و جنگ تحمیلی‌‌و مقاومت سراسری‌ مردم كردستان:
به‌ منظور تجلیل از شهدا‌و قربانیان30 سال مبارزه‌ یك ملت تحت ستم،
جهت ابراز بیزاری‌ از جنگ تحمیلی‌‌و اعمال ضد بشری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ،
به‌ هدف تاكید بر خواست آ‌زادی‌، دمكراسی‌ ‌و حقوق بشر برای‌ هموطنان،
در تقدیر از اتحاد‌و مقاومت مردم كردستان‌و برای‌ ابراز همبستگی‌ با مبارزه‌ همه‌ مردم ایران ‌و حمایت از خواستهای‌ جنبش دمكراسی‌ خواهی‌ ‌و ضد دیكتاتوری‌ فعلی‌
اعلام می‌ كنیم‌و خواستار آ‌نیم كه‌:
ـ روز28 مرداد به‌ روز مقاومت‌، دفاع ‌و همبستگی‌ مردم كردستان بدل گردد.
ـ در این روز همه‌ مردم شهرها‌و روستاهای‌ كردستان‌و كردهای‌ مقیم خارج از كشور از سه‌ دهه‌ مبارزه‌‌و مقاومت خلق كرد علیه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تجلیل بعمل آ‌ورده‌ ‌وبه‌ هر شیوه‌ ممكن اعتراض‌و بیزاری‌ خود را از این رژیم ابراز نمایند.
از احزاب‌و سازمانهای‌ سیاسی‌‌و شخصیتهای‌ مبارز ایران نیز می‌ خواهم كه‌ به‌ منظور تقدیر از سی‌ سال مبارزه‌ ‌و مقاومت مردم كردستان ‌و قربانیان این خلق در راه‌ آ‌زادی‌‌و دموكراسی‌‌و حقوق مشروع خود‌و هموطنانشان, از این فراخوان حمایت بعمل آ‌ورند.
زنده‌ باد آ‌زادی‌‌و دمكراسی‌، مرگ بر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
پیروز باد مبارزه‌ آ‌زادیخوازانه‌ مردم كردستان‌و اتحاد‌و همبستگی‌ خلق كرد بادیگر خلقهای‌ ایران
دفتر سیاسی‌ حزب دمكرات كردستان

Advertisements

3 پاسخ to “اعتصاب سراسری در کردستان”

 1. دل بسته مردم Says:

  فراخوان ملی :چهارشنبه 28 مرداد تظاهرات ساعت 11 بازار تهران و شهرستانها و از 7 بعد از ظهر درمحلات مسکونی
  By دوراندیش
  فراخوان ملی سازمانهای طرفدار جنبش سبز: چهارشنبه 28 مرداد سالروز کودتای ننگین 28 مرداد و چهلم شهدای 18 تیر است . نباید این روز را ساده برگزار کرد. با تجربه ای که از تظاهرات و اقدامهای اعتراضی در دو ماه اخیر آموخته ایم : یک هفته پس از اولین تظاهرات موفق در بازار تهران امروز از ساعت یازده برای یادبود شهدای 18 تیر و همچنین به یاد همه شهدا و رزمندگان جنبش ملی شدن صنعت نفت دوباره در بازار تهران و مناطق اطراف آن تجمع و راهپیمایی خواهیم داشت . لازم نیست تظاهرات ملیونی بر پا کنیم که در شرایط فعلی امکان آن هم وجود ندارد (مطمئنا در آینده به آن مرحله هم خواهیم رسید) کافی است در نقاط مختلف بازار به صورت گروههای کوجک و خودجوش و متحرک جمع شده و شعار دهیم . بسیاری از بازاریان از این دولت دل خوشی ندارند ولی به علت سرکوب شدید و حاکمیت گروه موتلفه جرات اعتصاب و بستن بازار را ندارند . با تجمع در بازارهای تهران و سایر شهرستانها و کشاندن بسیج و سپاه به راهروهای تود ر توی بازار این امکان را به این دسته از بازاریان خواهیم داد تا در بستن بازار و برقراری اعتصاب بکوشند .

  همچنین امروز بعد از ظهر از ساعت 7 به بعد در تمام محلات مسکونی تهران و شهرستانها به خیابانها می آییم و در دسته های کوچک و بزرگ همراه با هم با شعاردادن و حمل پارچه نوشته و پلاکارد محلات مسکونی شهرهایمان را از آن خود خواهیم کرد . تجربه نشان داده که یک نقطه ضعف بزرگ نیروهای سرکوب عدم توان آنها برای خاموش کردن حرکات اعتراضی در محلات مسکونی به خصوص شب هنگام است . از ساعت هفت در محلات مسکونی بیرون می آییم و از دیگران نیز دعوت میکنیم به جمع ما بپیوندند و تظاهرات را بعد از تاریکی هوا گسترش خواهیم داد . از رانندگان در خیابانها میخواهیم با بوق زدن به ما بپیوندند و خیابانها را بند آورند تا جلوی حرکت موتورسواران را بگیرند . تا میتوانیم روی دیوارها را با نوشته هایی در حمایت از جنبش سبز خواهیم پوشاند و برای آگاهی هموطنان اعلامیه و شبنامه پخش خواهیم کرد. در هر نقطه که بتوانیم در خیابانها آتش روشن میکنیم تا بر جلوه و شکوه تظاهرات بیفزاییم . تظاهرات شبانه و تجمع خودجوش مردم بهترین امکان برای تشکیل هسته های اولیه تشکیلات راه سبز امید است . امید که از این امکان در حد توان استفاده کنیم و هسته ها و انجمنهای رسا را در هر کوی و برزن و محله ایجاد نماییم .

 2. يك نفر Says:

  خوشحالم كه اون پست ديروز رو حذف كردي.
  نمي‌شناسمت، ولي مطلق گرا نباش. توقع معجزه هم نداشته باش. تاريخ ايران رو كه نگاه كني از اين التهابها زياد داشته. فرق الآن اينه كه شعور مردم بالاتره. ما هر كدوممون مهميم و اگر با اين شعور با لطافت و احترام رفتار نكنيم شديم مثل طرف مقابلمون. ما فقط بخشي از اين روند رو درك مي‌كنيم. من نمي‌دونم همسايه‌ام دقيقاً چي فكر مي‌كنه. مهم اينه كه اين آبي كه لبريز شده توي زمين فرو نره و راهي براش ايجاد كنيم. فكر نكنم مقدسات از قانون ما به اين زوديها پاك شه. به آرزوهايمان دوباره فكر كنيم. آن حداقل سه ميليون نفر الآن نخوابيده‌اند. منتظرند.
  ————————————————–
  سرباز ایران : نظرمون عوض نشده ، اما فعلا وقت اون حرف نبود .
  من براي شور و شوق تو و امثال تو اشك مي‌ريزم و سخت است پژمرده شدنش را ببينم.

 3. داود Says:

  بیدار شو بابا صبح شده!! هاشمی که ولتون کرد. موسوی هم ولتون می کنه. عجب ول کن ول کنی . بوش در اومد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: